Pishgaman Sedaye Sahneh co.

 Address:Unit15,No.83,Bagherkhan Street,Satarkhan Street,Tehran,IRAN

 Tell: +98-21-66127522

 Fax: +98-21-66561675

 E-mail: info@pishgamansedayesahne.com

Managers in Pishgaman Sedaye Sahneh co.

Ali Hezarkhani,Title:Managing Director, E-mail: MD@pishgamansedayesahne.com

Ali Asghar Hezarkhani ,Title:Managing Director Senior Advisor ,E-mail: advisor@pishgamansedayesahne.com

Alireza Kebriyayi ,Title:Technical Manager , E-mail: technical@pishgamansedayesahne.com